Hieronder vindt u het Privacy Statement van Alie Kuiper Advies, gevestigd te Rotterdam op de Westerstraat 44.

Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die mij in het kader van mijn professionele activiteiten ter beschikking worden gesteld.

De persoonsgegevens die die verwerkt worden in het kader van mijn activiteiten vinden plaats in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

Alie Kuiper is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en UAVG ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens.

Overzicht persoonsgegevens
 • In voorkomende gevallen worden verwerkt:
  Identiteits- en contactgegevens
 • Gegevens in het kader van een onderzoeksdossier, -rapport, of adviesopdracht
 • Gegevens in het kader van werkzaamheden als vertrouwenspersoon
Grondslagen voor verwerking

Door, indien gevraagd,  akkoord te gaan met dit privacy statement wordt u geacht expliciet toestemming te hebben gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van artikel 6 lid 1 sub a) AVG voor de hieronder vermelde doelen. Indien in het kader van een opdracht gegevens aan mij zijn overhandigd wordt uitgegaan van toestemming van verwerking van die gegevens. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Doel van de verwerking
 • Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
  Het aangaan van een overeenkomst
 • Om contact op te kunnen nemen als dat nodig is voor de uitvoering van een opdracht
 • In het kader van de uitvoering van mijn professionele activiteiten
 • In het kader van de afhandeling van een betaling
Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Rapporten worden vijf jaar bewaard en daarna vernietigd.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens kunnen met derden (de opdrachtgever) worden gedeeld als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen, tenzij vertrouwelijkheid is afgesproken zoals in het kader van een rapportage van werkzaamheden als vertrouwenspersoon.

Met derden die in het kader van de bedrijfsvoering van Alie Kuiper Advies kennis kunnen nemen van persoonsgegevens zoals de accountant en het bureau dat zorgt voor de digitale veiligheid zijn verwerkersovereenkomsten gesloten waarvan een geheimhoudingsbeding onderdeel uit maakt. Alie Kuiper blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Rechten van betrokkenen

Degenen van wie persoonsgegevens zijn verwerkt hebben recht op inzage en kunnen indien aan de orde verzoeken om rectificatie, wissing of beperking van persoonsgegevens. Een verzoek tot inzage kunt u sturen naar mail@aliekuiper.com met een kopie van uw identiteitsbewijs (waarbij pasfoto en BSN zwart gemaakt zijn). Na ontvangst van uw verzoek of bezwaar wordt uiterlijk binnen twee weken gereageerd. Mocht om zwaarwegende redenen een verzoek tot aanpassing van gegevens niet honoreren worden dan is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep tegen de beslissing in te stellen bij de rechtbank.

Contact

Bij de indruk dat persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of bij aanwijzingen van misbruik wordt dringend geadviseerd contact op te nemen met Alie Kuiper: mail@aliekuiper.com

Privacy Statement