Petitie

Petitie 1024 450 Alie Kuiper - beleidsadvies

Aanbieding petitie aan minister Karien van Gennip

Op 8 februari 2022 overhandigden Mirjam Decoz en ik namens 23 organisaties en ruim 2.200 ondertekenaars de Petitie voor een betere wetgeving tegen seksuele intimidatie op het werk aan minister Karien van Gennip.

We kregen de gelegenheid onze mening toe te lichten en de minister dankte ons voor het initiatief voor de petitie. Ze onderstreepte het belang van de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ook op het werk. Nog mooier was dat ze meldde dat het Kabinet dit inmiddels als top prioriteit had bestempeld en even daarvoor Mariëtte Hamer als regeringscommissaris daarvoor had aangesteld.

De minister gaf aan vaart te willen maken met de ratificering van het ILO Verdrag, bij voorkeur in EU verband. In dat kader zal zij bij de huidige EU voorzitter Frankrijk aandringen op snelle ratificering. De minister erkende dat bij de ratificering ook goede procedures voor behandeling van klachten over (seksuele) intimidatie op organisatieniveau horen.

De minister benadrukte vooral het belang van een cultuurverandering, tone at the top. Als indieners van de petitie brachten wij naar voren dat een wettelijk kader voor klachtbehandeling maar ook de handhaving van de huidige verplichtingen noodzakelijk zijn om die cultuurverandering ook af te dwingen. Alleen zelfregulering via de sociale partners heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Ook noemden we dat een wettelijk kader ook bijdraagt aan een gelijk speelveld. Investeringen van werkgevers voor een sociaal veilige werkplek leiden dan niet meer tot een achteruitgang in de concurrentiepositie.

Op onze suggestie om als Kabinet een adviesaanvraag bij de SER in te dienen voor het vormgeven van een wettelijk kader voor een onafhankelijke en deskundige afhandeling van klachten reageerde de minister niet afwijzend. Ze gaf aan deze ‘route’ te willen verkennen.

In het gesprek met de minister ontstond ook het idee voor een gezamenlijk congres over de aanpak van seksuele intimidatie op het werk. De minister gaf aan daar nog voor de zomer mogelijkheden voor te zien.

Daarnaast is toegezegd dat de minister ons – en de organisaties die de petitie indienden – in contact zal brengen met de nieuwe regeringscommissaris Mariette Hamer. Daarnaast blijven we met de minister en haar adviseurs in gesprek over de noodzaak de wetgeving aan te passen aan de eisen die het ILO verdrag stelt.